Bäsdeşlerden öňe geçmek üçin semaltdan 5 SEO syry

Global işewürlik ulgamy elmydama güýç we maliýe myşsalary bolanlar üçin söweşdi. Häzirki tendensiýalar, dünýädäki şol bir pudakdaky firmalara ululykdan we maliýe myşsasyndan başga terezilerde bäsleşmäge mümkinçilik berýän meýdançany deňleşdirýär. Marketing elementleri, kompaniýalara has giň onlaýn giňişlige tor taşlamaga mümkinçilik berýän sanly platformalara girdi.

Gözleg motory optimizasiýasy (SEO) diňe bir beýlekiler bilen bäsleşmek bilen çäklenmän, öňe gitmek üçin güýçli gural hökmünde özüne orun berdi. SEO-ny kabul etmegiň we däp bolan tejribäniň arasyndaky tapawut gije bilen gündiz ýaly giňdir.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Iwan Konowalow, SEO gurallaryny ulanyp, ýaryşdan öňe geçmegiň bäş maslahatyny ara alyp maslahatlaşdy.

1. Bäsleşigi gözläň

Her bäsleşikde kim bilen göreşýändigine baha bermeli. Olaryň işjeňligini, ýazgylaryny, strategiýalaryny, güýçli we hatda gowşak taraplaryny öwrenmeli. SEO sözleri bilen, olaryňky bilen baglanyşykly pozisiýasyny kesgitlemek üçin fon gözleglerinden başga-da, şol ýerdäki abraýyny kesgitlemeli. Bäsleşigiňizi öwrenmek, diňe analitiki we taktiki bolup, her gün skaut ýaryşyna ýörite topar döretmegiňizi talap edýär. Bu strategiýalaryň hemmesi, öndürijiligiňizi kesgitlemäge we diňe bäsdeşleriňiziň edýän zatlaryny däl, eýsem näme etmeýändigini hem gyzykly açmaga mümkinçilik berýär. Şol sebäpden, işiňiz ýaryşda gözlegde bolmakdan köp maglumat alyp biler we şeýlelik bilen öňde durar.

2. Açar söz saýlamak

Bu üstünlikli SEO integrasiýasynyň esasyny düzýär. Sarp edijiniň gözleg işjeňliginiň gözlegine esaslanýan saýlamada degişli we ýeterlik açar sözler bolmaly. Google analitikasyny ulananyňyzda, ýokary derejeli açar sözleriň kepilligine düşmäň. Has dogrusy, iň ýokary traffigi we pudagyňyzdaky gözleg netijelerinde tertipleşdirmäge ukyply açar sözler kombinasiýalaryny saýlaň. Açar sözleriňizi wagtal-wagtal gözden geçiriň we açar sözleriň ulanylyşynyň ýerlikliligini we netijeliligini üpjün etmek üçin Google Analytics-i ulanyň. Bu tejribe, işiňize wagtyň geçmegi bilen bäsdeşlikden öňe geçmegiň peýdasyny almaga mümkinçilik berýän çydamlylyk berýär.

3. Mazmunda ylalaşyk ýok

SEO marketinginde mazmun hemişe şa bolar we bolar. Google ýaly meşhur web sahypalary we gözleg motorlary diňe ajaýyp hilli mazmuny siňdirýär we neşir edýär. Netijede, gözleg soraglarynda ýokary dereje almak mümkinçiligiňizi ýokarlandyrmak üçin web sahypaňyzyň mazmuny bu ýokary standartlara laýyk gelmelidir. Web sahypasynyň reýtinginde ýokary hilli SEO mazmunynyň domino täsiri bar. Döwrebap web sahypalary mazmuny täzelemegiň mehanizmlerini ulanýarlar, monoton satyn almak üçin haşal otlary arassalamak üçin belli bir wagtdan soň ulanylýan dil başgaça bolýar.

4. Arka baglanyşyklara gözegçilik ediň

Bu işeňňir çemeleşme, onlaýn abraýyňyza zyýan ýetirip biljek artykmaç mazmuny ýok etmekde gowy işleýär. Yzky baglanyşyklar täze, hil we amatly mazmunly forumlarda we myhman web sahypalarynda peýda bolmaga mümkinçilik berýär. Bu, esasy web sahypaňyza baglanan ähli mazmun üçin ilkinji gözleg nokady. Bäsleşikden öňe geçmek üçin SEO firmalardan arka baglanyşyk strategiýalaryna gözegçilik etmegi we uýgunlaşdyrmagy talap edýär.

5. yzygiderlilik

Işiňiz ýa-da pudagyňyz üçin hem-de maksatlaýyn bazar segmenti üçin özüne çekiji hil mazmuny ýüklemekde yzygiderliligi saklamalysyňyz. Işjeňligiň ýoklugy, SEO reýtingiňize zyýan ýetirýär we bazardaky ornuny bozup biler.