Semalt: Wikipediýa institusional okuwy nädip ylham berýär

Wikipediýa internetdäki peýdaly maglumatlaryň iň möhüm çeşmesi hasaplanýar. Geçmişde mugallymlar we alymlar Wikipedi ýalňyş habarlaryň we myş-myşlaryň ýaýran ýeri hökmünde ykrar etdiler. Wagtyň geçmegi bilen bu düşünje Wikipediýa ýüklenmezden ozal ähli maglumatlary barlaýan kesgitlenen düzgünleri we ülňüleri göz öňünde tutup üýtgedi.

Mundan başga-da, nädogry we ýalňyş maglumatlar Wiki-ni okuwçylar üçin has gowy ýere öwürmäge wepaly we giňişleýin redaktorlar tarapyndan çalt redaktirlenýär. Köp adam jedelli temalara düşündiriş gözlemek üçin Wikipediýa girýärler.

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Julia Waşnewanyň pikiriçe, Wikipediýa birnäçe görkezmeler, syýasatlar we görnükli ülňüler bilen dolandyrylýar. Wikipediýa jemgyýeti, çeşmelere salgylanmazdan makalalaryň ýüklenmegini tassyklamaýar. Wiki, okuwçylary, mugallymlary we tutuş bilim doganlygyny täze mazmun döretmäge ruhlandyrýar we işleriniň köpçülige gowy makalalar gözleýändigini habar bermek bilen Wikipediada öz içine alýar.

Soňky birnäçe ýylyň dowamynda Wikipediýa mugallymlara “Wiki” kursuny döretmäge kömek edýär, şonuň üçin synpda öwrenilen mowzuklara amaly goşundylary ýeňilleşdirýär. Häzirki wagtda Wikipediýada 120-den gowrak ýokary okuw mekdebiniň taslamasy bar. Kolumbiýa uniwersitetiniň professory Jon Beasli talyplary Wikipediýa üçin esasan edebiýata gönükdirilen makala döretmäge ruhlandyran ilkinji alym boldy.

Wikipediýanyň ähli ülňülerine we syýasatlaryna laýyk gelmek üçin professor Beasli okuwçylaryna mazmun goýmazdan ozal Wikipediýa goldaw topary bilen habarlaşmagy we goşmaça görkezmeler almagy tabşyrdy. Bu mysal, talyplara Wikipediýanyň işleýşi we Wikipediada ýüklenmeli makalalar döredilende zerur format barada çuňňur düşünje berdi.

Wikipediýada ýerleşdiriljek makala döretmek beýle aňsat däl. Wiki formatyny öwrenmek we düşünmek, makalaňyzyň pozulmazlygy üçin iň möhümdir. Makalalary iki gezekden köp gözden geçirmek we gözden geçirmek meýletin redaktorlar tarapyndan goldanylýar. Bar bolan ýazgylara has köp mazmun goşmak, täze mazmun döretmek bilen deňeşdirilende okuwçylar üçin aňsat iş hasaplanýar. Bu, okuwçylara redaktirleme endiklerini öwrenmäge we makalany gözden geçirmekde has köp tejribe almaga kömek edýär. Talyplara, taslama mugallymlary tarapyndan dogry netijeleri almak üçin toparlarda işlemek maslahat berilýär.

Wiki kursyny ýerleşdirmek

Wikiversity, ýokary okuw jaýlarynyň okuwçylarynyň ösüşine ilkinji nobatda goşant goşan çykyş. Wikiversity dürli okuwçylara girmek we öwrenmek üçin köpçülige açyk mazmuny ýüklemäge mümkinçilik berýär. Mugallymlar, “Wiki” kursuny döretmek, kurs meýilnamalaryny, sapak meýilnamalaryny we taslamalaryny düzenlerinde talyplar tarapyndan talap edilýän goşmaça degişli maglumatlary ýüklemek üçin jogapkärdirler.

Wiki kursy okuwçylara belli bir ders barada öňünden zerur maglumatlary berýär. Wagtyň geçmegi bilen talyplar belli bir ders aljak ýa-da almajakdygyna karar bermek üçin ýeterlik wagt alýarlar. Wik dürlüligi sahypalary okuwçylara belli bir dersiň mazmunyny çalt goşup we redaktirläp biljek ýer berýär. Köp halatlarda talyplar sapak wagtynda öwrenilen taslamalary ýerleşdirmek, çeşme çeşmelerini goşmak we peýdaly materiallary maslahat bermek üçin Wikiversity sahypalaryny ulanýarlar.

mass gmail